Co je smyslem auditu účetní závěrky?

Posláním a smyslem auditu účetní závěrky je vyjádřit názor nezávislého, kvalifikovaného odborníka na věrohodnost účetní závěrky sestavené a zveřejněné vedením účetní jednotky. Auditor ověřuje, zda údaje v účetní závěrce podávají věrný a poctivý obraz finanční pozice, výsledků hospodaření a příp. peněžních toků v souladu s pravidly předepsanými českými nebo jinými účetními předpisy, často s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). (zdroj www.kacr.cz)

Mohu si nechat ověřit auditorem účetní závěrku dobrovolně?

Ano, zvyšuje se tím tak věrohodnost účetní závěrky, což může být někdy prospěšné při jednání s bankami nebo jinými institucemi, či při prezentaci společnosti navenek.

Jak je zajištěna kvalita auditu?

Jako auditoři musíme dodržovat při provádění auditu požadavky mezinárodních auditorských standardů. Řídíme se zákonem o auditorech a dalšími požadavky stanovenými Komorou auditorů ČR. Komora pravidelně práci auditora kontroluje.

Jaká bude cena auditu?

Cena auditu je závislá na velikosti účetní jednotky, počtu transakcí, oboru, ve kterém účetní jednotka působí, specifikách jejích transakcí, aj.

Když mám účetní závěrku ověřenou auditorem, znamená to, že mám bezchybné účetnictví?

Nikoli, auditor pracuje s určitou hladinou významnosti a pravděpodobností. Existuje zde tedy určité riziko, že účetní závěrka obsahuje chyby, a to i přes to, že byl audit naplánován a proveden správně. Audit neznamená bezchybnost účetnictví.

Může se společnost díky auditu zbavit odpovědnosti za účetní závěrku?

Nikoli, za účetní závěrku odpovídá vždy účetní jednotka, a to i v případě, že je ověřena nezávislým auditorem.

Jaké jsou postihy, když nebudu mít audit účetní závěrky?

Pokud účetní jednotka, které vznikla povinnost mít účetní závěrku a výroční zprávu ověřenou auditorem, tyto dokumenty ověřené nemá, hrozí jí pokuta až do výše 3 % aktiv společnosti.